Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25.05.2018г. влиза в сила новият регламент на Европейския съюз за защита на личните данни CDPR (General Data Protection Regulation). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на Европейския съюз и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Чипсет ООД отговаря на изискванията на новата регулация, като събира данни единствено доколкото са необходими за предоставянето на нашите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни
 • Наименование: Чипсет ООД
 • ЕИК/БУЛСТАТ :121411625
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Искър 46
 • Данни за кореспонденция: гр. София, ул. Искър 46
 • Е-mаil: infо в chipsetbg.cоm

Чипсет ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Чипсет ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършването на търговски услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Свободно изразено, конкретно и недвусмислено съгласие за обработване на Ваши данни.
 • Изпълнение на задълженията на Чипсет ООД по договор с Вас.
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Чипсет ООД.

(2) Чипсет ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Чипсет ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Чипсет ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни.
 • издаване на фактура, гаранционна карта или друг документ, или да Ви изпратим поръчана от Вас стока.
 • регистрация на участник в събитие, организирано от Чипсет ООД.
 • статистически цели.
 • защита на информационната сигурност.
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, контакти с Вас и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.
 • когато заявите интерес да участвате в процедура за подбор на персонал в Чипсет ООД.
 • спазване на правни задължения.
 • когато попаднете в обхвата на видеокамера в сградата, в която са нашите офиси и магазини или в близост до нея.
 • когато Вие сами ни предоставите Ваши лични данни, или ни дадете съгласие да ги обработваме.

(2) Чипсет ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност и добросъвестност.
 • точност и актуалност на данните.
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
 • подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Чипсет ООД

Чл. 3. (1) Чипсет ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги, целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупко-продажба или наем на оборудване“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране.
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да ги получават.

(2) Чипсет ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон и адрес)
  • Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребител. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които обработваме – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Чипсет ООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR.
 • Видео изображения – При попадане в обхват на видео камера.
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между СуперХостинг.БГ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • За наши служители по трудови/граждански договори:
  • Физическа идентичност: име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон.
  • Икономическа идентичност: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/
  • погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения.
  • Социална идентичност: образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца.
  • Здравна идентичност: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания,
  • диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания.
  • Съдимост.

(3) Чипсет ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход.
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации.
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Чипсет ООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Чипсет ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, СуперХостинг.БГ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) При случаи, в които по силата на приложими за нашите дейности законови разпоредби или вътрешни правила, сроковете могат да бъдат по-къси или по-дълги. Например:

 • Лични данни в счетоводни документи – 10 години.
 • Видеоизображения по Регистър „ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ“, се съхраняват от 13 до 16 дни, в
  зависимост от броя дни в съответния месец, след което се изтриват от устройството.
 • Личните данни по Регистър „ПЕРСОНАЛ“, се съхраняват в определени от закона различни
  задължителни срокове – от 3 до 50 години за различни видове документи.

(3) Чипсет ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.


Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Чипсет ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Чипсет ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети страни.

Кой може да има достъп до Ваши лични данни:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни.
 • Оторизирани служители на Чипсет ООД.
 • Обработващи лични данни от името на Чипсет ООД или трети страни – напр. приложение за платежни услуги, приложение за имейл маркетингови услуги, друго.
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).
Ние не продаваме и по никакъв начин не предоставяме лични данни на никого, извън горното.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Чипсет ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Чипсет ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на нашите услуги, Вашият акаунт ще стане неактивен или ще бъде изтрит.


Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Чипсет ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Чипсет ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Чипсет ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Чипсет ООД.


Право на изтриване

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Чипсет ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Чипсет ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Чипсет ООД.
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Чипсет ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация.
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени.
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на изтриване, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Чипсет ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Чипсет ООД и при необходимост да въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните.

(4) Чипсет ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Чипсет ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Чипсет ООД да провери точността на личните данни.
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено.
 • Чипсет ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции.
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Чипсет ООД имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост

Чл. 11. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Чипсет ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Чипсет ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Чипсет ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Чипсет ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Чипсет ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Чипсет ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността.
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Emаil: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Сайтът и електронният магазин на Чипсет ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването им.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

  Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

 • Аналитични бисквитки

  Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

 • Функционални бисквитки

  Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете чрез формата за контакти, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

  Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
Какви мерки за сигурност прилагаме за защита на личните данни
В пълно съответствие със законовите изисквания за защита на личните данни, ние прилагаме строги организационни и технически мерки за сигурност, между които:
 • криптиране на личните данни.
 • мерки за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите за обработване.
 • мерки за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент.
 • редовно изпитване и оценка на ефективността на мерките, с оглед гарантиране сигурността на обработването.
 • Високо ниво на сигурност и надеждност изискваме и при подбора на наши оператори, както и трети лица.

Формуляр за операции свързани с регламента.